Assen is in 2050 CO2 neutraal: alle energie die we nodig hebben, wordt dan duurzaam opgewekt. In 2020 moeten we daarvoor al de eerste stappen gezet hebben: 14% van alle Assense energie moet dan duurzaam opgewekt zijn. Daarvoor moeten we een aantal zonneparken aanleggen. Samen met een werkgroep heeft de gemeente kaders voor zonneparken opgesteld.

Beleidskader
Om te voorkomen dat Assen straks vol ligt met zonneparken hebben we hiervoor kaders voorgesteld. Dit heeft de gemeente gedaan samen met een werkgroep van inwoners, de Energiecoöperatie Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Het beleidskader is op donderdag 18 oktober vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees hier het beleidskader: Beleidskader Zonneparken in Assen, Ambitie 2020

Locaties
Om de doelstelling van 2020 te halen, moet de gemeente 200 Terra Joule aan energie opwekken. Daarvoor is ongeveer 100 hectare aan zonneparken nodig. De gemeente ziet hiervoor mogelijkheden op negen locaties. Het gaat om gebieden die dubbel gebruikt kunnen worden, zoals parkeerterreinen en zandwinplassen. Maar ook gronden langs wegen, geluidswallen en braakliggende bedrijventerreinen. Er hoeft niet op alle locaties een zonnepark aangelegd te worden. Dit hangt ervan af hoe hier invulling aan gegeven wordt. Per pilotproject worden omwonenden hierbij betrokken.

Bekijk hier de kaart met locaties: kaart locaties

Samen met inwoners
De gemeente vindt het van belang dat zonneparken gedragen worden door de omgeving en zoveel mogelijk lokaal rendement opleveren. Er wordt ingezet op 3x lokaal: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal economisch en financieel voordeel. Per pilotprojecten vragen we omwonenden en belanghebbenden om mee te denken over de invulling van het park. Daarnaast wil de gemeente een omgevingsraad bestaande uit inwoners opstellen. Deze raad adviseert de gemeente over de inrichting, ontwerp en het lokaal rendement.

Wilt u zich aanmelden voor de omgevingsraad? Stuur dan een mail naar energie@assen.nl

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevr. T. Beens via 14 0592 of mail naar energie@assen.nl.

Bekijk de video’s van de leden van de projectgroep: Video’s zonneparken in Assen

Overige documenten
Rapportage Strootman Landschapsarchitecten
Energiepotentiekaart Assen